Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Algemene voorwaarden voor dienstverlening: groepsactiviteiten

18 juli 2016, Capelle aan den IJssel

Van: Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn
Eigenaar en vertegenwoordiger: Sandra Valk
Postadres: Bonnefanten 63, 2907 NA  Capelle aan den IJssel
Adres Centrum: Johan Jongkindrade 285c, 2908 CC Capelle aan den IJssel
KvK Rotterdam: 24435495
BTW nummer: NL1360.97.182.B01
Hierna te noemen: Sensibel

Bij inschrijving voor een traject, training, opleiding, workshop of cursus gaan cursisten/deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden. Daarnaast geven zij door het verstrekken van persoonsgegevens toestemming tot verwerking hiervan. Sensibel voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u HIER kijken.

De cursist/deelnemer van een traject, training, opleiding, workshop of cursus blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces. Adviezen van de begeleider, trainer of docent zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de Cursist/deelnemer zelf.


01. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn, hierna te noemen ‘Sensibel’, gedane aanbiedingen en de door Sensibel gesloten overeenkomsten tussen Sensibel en cursist/deelnemer en de daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, trajecten, workshops en anderzijds, hoe ook genaamd, hierna gezamenlijk te noemen ‘activiteiten’.
1.2 Aanbiedingen van Sensibel, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van activiteiten is steeds afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. Het minimaal aantal deelnemers per training is vastgesteld op 6.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sensibel en de Cursist/deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.6 Indien Sensibel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlengt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sensibel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


2. Geheimhouding

2.1 Alle informatie die de cursist/deelnemer verstrekt is vertrouwelijk voor Sensibel, haar medewerkers, trainers en docenten. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.


3. Inschrijving en voorwaarden voor annulering

3.1 Inschrijving en betaling ineens kan via de meeste pagina’s op de site. Bij betaling in termijnen dient de deelnemer via mail akkoord te geven met deze algemene voorwaarden. De deelnemer ontvangt dan handmatig een factuur met daarop de betalingsvoorwaarden.
3.2 Met het inschrijven gaat cursist/deelnemer akkoord met de betalingsvoorwaarden, zie hiervoor verder artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
3.3 De cursist/deelnemer is definitief ingeschreven voor de activiteit wanneer de inschrijving/betaling via de site is ontvangen of wanneer de deelnemer per mail akkoord heeft gegeven met deze algemene voorwaarden. Op dat moment komt er een overeenkomst tot stand tussen Sensibel en de Cursist/deelnemer.
3.4 Inschrijvingen dienen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van de betreffende training in het bezit zijn van Sensibel.
3.5 Na totstandkoming van de overeenkomst is de wettelijke bedenktijd van veertien dagen van toepassing, waarin cursist/deelnemer de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.
3.6 Indien de cursist/deelnemer zich binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit inschrijft, wordt deze Cursist/deelnemer uitdrukkelijk gevraagd af te zien van de 14 dagen bedenktijd. Na bevestiging hiervan door Cursist/deelnemer, gelden de hieronder vermelde voorwaarden voor annulering.
3.7 Na de bedenktijd van veertien dagen is restitutie van het al betaalde bedrag niet meer mogelijk. Wanneer met de cursist/deelnemer is afgesproken om in termijnen te betalen, dan blijft deze afspraak bindend. De cursist/deelnemer blijft het gehele cursus- of opleidingsgeld verschuldigd en betalingen in termijnen dienen volgens afspraak te worden voortgezet.
3.8 Indien cursist/deelnemer de activiteit af wenst te breken nadat de activiteit reeds van start is gegaan, dan is/blijft cursist/deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd.
3.9 Indien een cursist/deelnemer een of meerdere lessen van een activiteit vanwege ziekte of andere situaties heeft gemist, dan kunnen deze lessen in de meeste gevallen in een volgende of andere groep worden ingehaald. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
3.10 In geval van bijzondere omstandigheden, ziekte of andere calamiteiten waardoor de cursist/deelnemer de activiteit niet kan afmaken, dan kan het betaalde of nog te betalen bedrag eventueel worden ingezet voor (een) andere activiteit(en).
3.11 Indien de activiteit niet doorgaat vanwege een tekort aan deelnemers (minimaal 6), dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.


4. Betaling

4.1 Betaling voor deelname aan activiteiten dient via de site of per overboeking te geschieden op IBAN NL89 RABO 0117 0899 66 t.n.v. Centrum Sensibel. Bij overboeking dient u het factuurnummer te vermelden.
4.2 Betaling dient maximaal 1 week voor aanvang van de activiteit plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. De uiterste betaaldatum staat vermeld op de factuur.
4.3 Betaling van een activiteit in termijnen is mogelijk tegen een meerprijs. Afspraken hiervoor zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen Sensibel en de cursist/deelnemer. Betalingstermijnen en uiterste betaaldata staan vermeld op de factuur.
4.2 Indien de cursist/deelnemer de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de cursist/deelnemer is Sensibel gerechtigd alle ten behoeve van de cursist/deelnemer te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cursist/deelnemer schadeplichtig kan worden.
4.3 Indien de cursist/deelnemer in gebreke blijft met betaling, zal er tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.


5. Tarieven

5.1 De tarieven van opleidingen en trainingen zijn vrijgesteld van B.T.W. en inclusief lesmateriaal.
5.2 Het tarief van een opleiding of training is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten.
5.3 Tarieven zijn aan een (half)jaarlijkse wijziging onderhevig.


6. Overmacht

Indien door ziekte of enig andere overmachtssituatie een trainer of docent van een activiteit niet in staat is de activiteit uit te voeren, dan zal Sensibel in overleg met de cursist/deelnemer:
1. Zoeken naar een kwalitatief gelijkwaardige vervanger.
2. Zoeken naar vervangende data.
3. De activiteit annuleren. Bij annulering zal het reeds betaalde bedrag worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.


Informatie over activiteiten

Voor of bij de inschrijving ontvangt de deelnemer alle informatie waaruit blijkt:
– de aanvang en het einde van de activiteit;
– het aantal dagen waarop de activiteiten plaats zullen vinden;
– de tijden en tijdsduur van de activiteiten;
– het adres waar de activiteiten plaatsvinden.


7. Algemene bepalingen

7.1 Deelnemers van de activiteiten dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen van Sensibel.
7.2 Sensibel heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de locatie te weigeren.
7.3 Sensibel is bevoegd om personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag tonen, van de locatie te (laten) verwijderen.
7.4 Sensibel is bevoegd personen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de les te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
7.5 Ten behoeve van de activiteit zal Sensibel lesmateriaal of readers aan de cursist/deelnemer ter beschikking stellen. Het eigendomsrecht op al het cursusmateriaal blijft, tenzij anders bepaald, bij Sensibel.


8. Aansprakelijkheid

8.1 De cursist/deelnemer is gehouden om zelf te (doen) onderzoeken of cursist/deelnemer de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de activiteit te volgen. Sensibel is generlei aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. cursist/deelnemer vrijwaart Sensibel voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, medecursisten/mededeelnemers.
8.2 Sensibel is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan de activiteit.
8.3 Sensibel zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een docent/trainer kan worden verwacht. Sensibel heeft een inspanningsverplichting jegens de cursist/deelnemer, nooit een resultaatverplichting.
8.4 Sensibel accepteert aansprakelijkheid tegenover de cursist/deelnemer voor ontstane schade als gevolg van een aan Sensibel toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of een onrechtmatige daad, maar slechts indien die door de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en deze tot uitkering overgaat.
8.5 Sensibel aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Cursist/deelnemer of andere meegebrachte materialen gedurende de training of anderszins verblijf in de trainingsruimte of een andere ingehuurde locatie door Sensibel.


9. Klachten

Sensibel heeft een apart document voor de afhandeling van klachten. Deze kun je hier vinden (op de site van Sensibel).


10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Sensibel en de cursist/deelnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.