Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Algemene voorwaarden voor dienstverlening: individuele begeleiding en sessies

18 juli 2016, Capelle aan den IJssel
Van: Sensibel Centrum voor Lichtwerk en Bewustzijn
Vertegenwoordiger: Sandra Valk
Adres: Bonnefanten 63 (praktijk en postadres) en 103b (bedrijfsruimte)
2907 NA  Capelle aan den IJssel
KvK Rotterdam: 24435495
BTW nummer: NL1360.97.182.B01
AGB code zorgverlener: 90041174
AGB code praktijk: 90050024

Hierna te noemen: opdrachtnemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sensibel aangeboden begeleidingsvormen (coaching, consulten en sessies). Bij mondeling of schriftelijke bevestiging van een consult, sessie of traject gaan cursisten/deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden. Daarnaast geven zij door het verstrekken van persoonsgegevens toestemming tot verwerking hiervan. Sensibel voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u hier de privacyverklaring bekijken.

Afspraken mogen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd en tot 2 uur van tevoren (telefonisch) worden verzet. Indien een afspraak niet binnen genoemde termijn wordt verzet of afgezegd, dan worden de kosten voor een volledige sessie in rekening gebracht.
Cliënt en coach/begeleider kunnen beiden op ieder moment, zonder opgaaf van reden, besluiten het traject te beëindigen. Het streven is echter om hierover overeenstemming te bereiken.
De cliënt blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn proces. Adviezen van de Coach of begeleider zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de cliënt zelf.


Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Sensibel Centrum voor Lichtwerk en Bewustzijn, te weten S. Valk te Capelle aan den IJssel, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
Cliënt: de persoon die deelneemt aan de gesprekken of gebruik maakt van andere door opdrachtnemer aangeboden diensten;
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering. Alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.


Artikel 2 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden gelden ook voor alle dienstverlening die plaatsvindt via e-mail of anderszins.
3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.


Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever zich akkoord heeft verklaard met de afspraak voor een sessie, consult of traject.


Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach of begeleider kan worden verwacht.
2. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
3. Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de opdrachtgever er zorg voor draagt dat alle informatie, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Artikel 5 – Contractduur/ uitvoeringstermijn

1. Bij het aangaan van een overeenkomst spreken opdrachtnemer en opdrachtgever de datum af waarop de dienstverlening begint of plaatsvindt. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Coaching en begeleiding vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever vrij om de diensten op elk gewenst moment, mondeling of schriftelijk te beëindigen.
2. Als er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen is, kan in onderling overleg worden besloten eerder te stoppen met de diensten of langer door te gaan.


Artikel 6 – Geheimhouding

1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
2. Relevante informatie die voorvloeit uit gesprekken zal in een schriftelijk of een beveiligd elektronisch dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de opdrachtnemer bijhoudt kan ten alle tijden worden ingezien door opdrachtgever. Mits niet anders overeengekomen zal het dossier twee jaar na afloop van de overeenkomst worden vernietigd.
3. Sensibel draagt er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer opgeslagen espreksverslagen en andere gegevens over de opdrachtgever, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor anderen. Het beheer van opgeslagen gespreksverslagen of e-mails op de computer van de opdrachtgever behoort tot de verantwoordelijk van de opdrachtgever.
4. De opdrachtnemer neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders of huisarts) na overleg en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Hierop kan uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht-of tuchtprocedure.
5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.


Artikel 7 – Betaling

1. Betaling dient vooraf per overboeking of contant na afloop van iedere afspraak te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Bij betaling per overboeking achteraf dient de betalingstermijn die vermeld is op de factuur te worden aangehouden.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Indien de Cursist/deelnemer in gebreke blijft met betaling, zal er tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever opeisbaar.


Artikel 8 – Tarieven

1. De tarieven zoals die bij aanvang van de overeenkomst zijn overeengekomen gelden voor het gehele traject en zijn inclusief BTW.
2. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de cliënt, dan is de opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en deze apart te vermelden op de factuur.
3. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten.


Artikel 9 – Klachten

1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Klachten als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Sensibel heeft een apart document voor de afhandeling van klachten. Deze kun je hier vinden.


Artikel 10 – Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor (gevolgen van) het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer;
2. Kinderen tot 18 jaar, hebben voor begeleiding van Sensibel Counseling en Coaching, toestemming van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers nodig. Deze ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het kind;
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt;
4. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
6. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
7. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
8. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;
9. Voor mensen waarbij zware psychosociale problematiek, psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw huisarts en laat u eventueel doorverwijzen naar psycholoog/psychiater. De Opdrachtnemer neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een coaching traject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.


Artikel 12 – Opzegging en annulering

1. Indien naar oordeel van de cliënt dan wel opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen cliënt en opdrachtnemer na overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen. De annulering dient bevestigd te worden en aan wederpartij te worden medegedeeld.
2. Eenzijdige opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. De cliënt kan een afspraak tot 24 uur van tevoren annuleren en tot 2 uur van tevoren verzetten. Annuleren en verzetten dient telefonisch te geschieden. Als de afspraak korter van tevoren of in het geheel niet wordt afgezegd dan wordt het volledige sessiebedrag in rekening gebracht.


Artikel 13 – Overmacht

1. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat dit de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de cliënt. De cliënt heeft na ontvangst van deze mededeling het recht de opdracht te annuleren of uit te stellen, echter onder de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te betalen.


Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover de werkzaamheden van de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de Stichting Counselling, waarbij Sensibel is aangesloten, dan is de opdrachtnemer tijdens de uitoefening van haar werk in het kader van de counselingbegeleiding gehouden aan de bepalingen van deze beroepsvereniging. De klachtenregelingen van de Stichting Counselling is geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door opdrachtnemer of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.