Ontvang het gratis E-Book: 10 tips om jouw energie en bewustzijn te verhogen!

En blijf op de hoogte van inspirerende activiteiten en artikelen. Niets ontvangen? Check je spam!

Algemene voorwaarden zaalverhuur oud

Laatste versie 15 juli 2023.
Naam Hoofdhuurder: Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn.
Adres: Johan Jongkindrade 285c, 2908 CC Capelle aan den IJssel.
KvK nummer 24435495.
Verhuurder pand: Stichting Vestia
Centrum Sensibel heeft toestemming voor het onderverhuren van de ruimtes. Huurders kunnen echter geen enkele aanspraak maken op de gehuurde ruimtes.

Bij reservering en huur van een zaal en overige faciliteiten van Centrum Sensibel gaan Huurders akkoord met deze algemene voorwaarden. Daarnaast geven zij door het verstrekken van persoonsgegevens toestemming tot verwerking hiervan. Sensibel voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van Centrum Sensibel kunt u hier vinden.

Bij eenmalige huur of een eerste keer huren van een van de zalen of de praktijk van Centrum Sensibel komt iemand je wegwijs maken. Daarna is het gebruik van de ruimtes van Centrum Sensibel op basis van zelfservice.

1. BEGRIPPEN
1.1 Algemene voorwaarden Centrum Sensibel Capelle aan den IJssel: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n) en/of faciliteiten van Sensibel Centrum voor Healing & Bewustzijn, hierna te noemen: Centrum Sensibel.
1.2 Centrum Sensibel, gevestigd aan de Johan Jongkindrade 285c, 2908 CC te Capelle aan den IJssel.
1.3 Huurder: degene met wie Centrum Sensibel een huurovereenkomst aangaat.
1.4 Huurovereenkomst: een tussen Centrum Sensibel en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan Centrum Sensibel toebehorende ruimte(n), gebouwen en faciliteiten.
1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van Centrum Sensibel ruimte(n) huurt.
1.6 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Centrum Sensibel, in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Centrum Sensibel.
2.3 Centrum Sensibel heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. 2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website www.centrumsensibel.nl
2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Centrum Sensibel schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

3. HUUR
3.1 Voor reservering kun je een mail sturen naar zaalverhuursensibel@gmail.com. Je kunt zelf op de site kijken wanneer de zalen of de praktijk beschikbaar zijn. In de mail geef je duidelijk de datum en tijd door en ook of je gebruik wilt maken van eventuele andere faciliteiten. Prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Om die reden wordt er gevraagd naar een schatting van het aantal deelnemers.  Na bevestiging van de contactpersoon van Centrum Sensibel en ontvangst van de gegevens voor op de factuur, komt er een huurovereenkomst tot stand. Bij reservering gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
3.2 Centrum Sensibel verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld en/of faciliteiten.
3.4 Een reservering betreft de Aardezaal, de Kosmische zaal en de praktijkruimte en/of faciliteiten.
3.5 Huur van de grote ruimten gaat per dagdeel. Huur van de praktijk of de Aardezaal als praktijk gaat per 2 uur.
3.6 Aanvangstijd en eindtijd der dagdelen of blokken van 2 uur zijn vermeld op de website www.centrumsensibel.nl onder zaalverhuur.
3.7 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van het gereserveerde dagdeel of tijdsblok.
3.9 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door Centrum Sensibel.
3.10 Voor de buiten het dagdeel of tijdsblok vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
3.11 Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd.
3.12 De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten zijn op de website www.centrumsensibel.nl gepubliceerd.
3.13 Huurovereenkomsten voor vaste verhuur van een bepaald dagdeel per week voor  structurele en wekelijks terugkomende activiteiten lopen voor een minimale periode van 4 maanden. Hierbij geldt een wederzijdse opzegtermijn van 2 maanden.
3.14 Na de minimale huurperiode van 4 maanden wordt het contract stilzwijgend verlengd.
3.15 Bij opzegging tijdens bijvoorbeeld een zomervakantie heeft Centrum Sensibel het recht om de ruimte te verhuren aan een andere (vaste) huurder.

4. BETALING
4.1 Rekeningen ter zake van de zaalhuur, (technische) faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen (vaak vooraf) door huurder te worden voldaan binnen 7 of 14 dagen na de factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.
4.2 Huurovereenkomsten als genoemd in art 3.13 zullen per maand worden gefactureerd. De huurder ontvangt op de 1e of 2e dag een factuur voor de komende maand. Het bedrag dient binnen 7 dagen te worden voldaan, onder vermelding van het factuurnummer.
4.3 Facturering van de huur van de praktijk of de Aardezaal als praktijk verloopt aan het einde van iedere maand. De huurder ontvangt op de 1e of 2e dag van de nieuwe maand een factuur voor de maand ervoor. Dagdelen of tijdsblokken van die maand worden bij elkaar opgeteld. Het bedrag dient binnen 7 dagen te worden voldaan, onder vermelding van het factuurnummer.
4.4 Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities is huurder, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd ter grootte van 2% (twee procent) per maand over het nog te betalen bedrag met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
4.5 Daarnaast is huurder in dat geval gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan Centrum Sensibel te betalen. Deze buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het nog door huurder verschuldigde bedrag inclusief rente, met een minimum van € 150,- .
4.6 Alle geoffreerde prijzen m.b.t. de zaalhuur zijn vrij van BTW en inclusief het gebruik van koffie en thee.
4.7 Geoffreerde prijzen en/of product samenstellingen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse (prijs)wijzigingen. Prijswijzigingen zullen in november van een lopend jaar bekend gemaakt en gaan in per 1 januari van het nieuwe jaar.

5. ANNULERING VAN HUUROVEREENKOMSTEN ZALEN (groepsactiviteiten)
5.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk (per mail) annuleren.
5.2 Bij huur van 1 dagdeel: Huurder kan kosteloos annuleren tot 2 weken voor aanvang van de activiteit. Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op zaalhuur binnen 2 weken voor de datum van de datum van huur of de huurperiode annuleert, is huurder aan Centrum Sensibel annuleringskosten ten bedrage van 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd. Bij niet annuleren of bij annulering na 8.30 uur op de dag van de datum van huur of de huurperiode zullen de huurkosten, de kosten voor eventueel in en uitruimen van de ruimte(n), kosten van eventuele faciliteiten alsmede overige gemaakte kosten 100% worden doorberekend.
5.3 Bij huur van 2 dagdelen (dag) of meer: Huurder kan kosteloos annuleren tot 1 maand voor aanvang van de activiteit. Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op zaalhuur binnen 1 maand voor de datum van huur of de huurperiode annuleert, is huurder aan Centrum Sensibel annuleringskosten ten bedrage van 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd. Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op zaalhuur binnen 2 weken (14 dagen) voor de datum van huur of de huurperiode annuleert, is huurder aan Centrum Sensibel annuleringskosten ten bedrage van 75% van het totale factuurbedrag verschuldigd. Bij niet annuleren of bij annulering na 8.30 uur op de dag van de datum van huur of de huurperiode zullen de huurkosten, de kosten voor eventueel in en uitruimen van de ruimte(n), kosten van eventuele faciliteiten alsmede overige gemaakte kosten 100% worden doorberekend.

ANNULERING VAN HUUROVEREENKOMSTEN PRAKTIJK (en Aardezaal als praktijk 1 op 1).
5.4 Huurder kan kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de reservering. Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op huur van de praktijk of Aardezaal als praktijk binnen 24 uur voor de datum van huur annuleert, is huurder aan Centrum Sensibel het gehele huurbedrag verschuldigd.

6. GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE(N)
6.1 Huurder dient aanwijzingen van het personeel van Centrum Sensibel ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
6.2 Huurder dient zich te houden aan het door Centrum Sensibel vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).
6.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Centrum Sensibel.
6.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
6.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
6.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van Centrum Sensibel te worden gemeld.
6.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 6.4 bedoeld te voorkomen.
6.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 6.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan Centrum Sensibel te melden en te vergoeden.
6.9 Centrum Sensibel heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
6.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank-verspreidende stoffen, tenzij hiervoor door Centrum Sensibel schriftelijk toestemming is verleend.
6.11 Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
6.12 Roken is niet toegestaan in Centrum Sensibel, met uitzondering van de op het terras aangegeven mogelijkheden. Asbakken dienen mee naar buiten te worden genomen en na gebruik weer mee naar binnen te worden gebracht.
6.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die Centrum Sensibel noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).
6.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht of indien er andere geluiden worden gemaakt die overlast zouden kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor schreeuwen, roepen en zingen en dergelijke. De ruimtes bevinden zich in een woonflat en hier dient rekening mee te worden gehouden bij het produceren van geluid.
6.15 Versterkte muziek is toegestaan tot uiterlijk 22.00 uur. Het is niet toegestaan om in de  hal of buiten het pand muziek ten gehore te brengen.
6.16 Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurders te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
6.17 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n).
6.18 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.

7. CATERING EN GEBRUIK VAN FACILITEITEN
7.1 Bij de huurprijzen van de zalen is het gebruik van koffie, thee, koekjes en waxinelichtjes niet inbegrepen. Huurders kunnen hier een los arrangement voor nemen. Alleen bij de huur van de praktijk is het gebruik van koffie en thee inbegrepen. Huurders kunnen wél gebruik maken van het servies, de waterkoker, de koffiezetapparaten en de kannen.
7.2 Er is geen catering in het pand aanwezig. Voor catering wordt verwezen naar een externe partij.
7.3 Gebruik van Flipover, beamer en projectiescherm en dikkere matrasjes zijn voor kosten van de huurder.
7.4 Tafels, stoelen, matrasjes, gereserveerde flipover, beamer en projectiescherm en de koffie, thee en koekjes dienen door huurders zelf te worden klaargezet. Tegen een meerprijs kan dit worden verzorgd door het personeel van Centrum Sensibel.
7.5 Het gebruik van yogamatjes, kussentjes, dekentjes etc. en wifi en bluetooth is gratis.

8. TECHNISCHE FACILITEITEN
8.1 Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder. Eventuele cd’s dienen zelf te worden meegenomen. Het is mogelijk om met een laptop, telefoon of tablet contact te maken met de Bluetooth apparaatjes in de zalen, zodat eigen muziek kan worden afgespeeld via de versterker en de boxen. Naam Bluetooth apparaat Aardezaal: Logitech. Naam Bluetooth apparaat Kosmische zaal: Boomboom80. Wanneer je contact hebt gemaakt met de apparaatjes, kun je de versterkers via de input selector op ‘Aux’ zetten en je muziek via de boxen afspelen.
8.2 Er is wifi beschikbaar in de zalen. Om contact te maken met het netwerk dien je naar de Kosmische zaal te gaan. De Router bevindt zich in de garderobekast (de eerste bergkast naast de keuken). Je maakt verbinding met het KPN netwerk wat op ‘B60’ eindigt. Het wachtwoord is Gastsensibel!
8.3 De ventilatie in de Kosmische zaal moet handmatig worden aangezet. Mocht je het gevoel hebben dat er te weinig zuurstof is, dan hangt het bedieningspaneeltje om de hoek in de grote bergkast. Je drukt op ‘on/off’ om de ventilatie aan te zetten. Mocht je last hebben van het geluid, dan kun je het weer handmatig uitzetten. Na verloop van tijd gaat de ventilatie vanzelf weer uit.
8.4 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.
8.5 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van Centrum Sensibel.
8.6 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

9. ALGEMEEN
9.1 Centrum Sensibel is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
9.2 Centrum Sensibel draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
9.3 Centrum Sensibel behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Centrum Sensibel aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
9.4 Centrum Sensibel is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van Centrum Sensibel.
9.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart Centrum Sensibel geheel ter zake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden ter zake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van Centrum Sensibel ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
9.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van Centrum Sensibel te dulden.
9.7 Centrum Sensibel zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 9.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.
9.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enigerlei wijze schade toebrengen aan Centrum Sensibel.
9.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
9.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
9.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door Centrum Sensibel zullen op de huurder worden verhaald.

10. OVERMACHT
10.1 Centrum Sensibel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Centrum Sensibel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Centrum Sensibel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Centrum Sensibel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Centrum Sensibel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10.5 Centrum Sensibel aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
10.6 Centrum Sensibel is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.